Naslovna > Knjige > Sa Hristom u školi molitve

Glavni meni

Sa Hristom u školi molitve

Knjiga-u_skoli_molitve"Što više ostajemo u Hristu i rastemo u Njegovo obličje, sve više će Njegov sveštenički život silno raditi u nama, i sve više će naš život postajati ono što je Njegov, život koji uvek moli i zadobija za ljude."

Autor knjige je Andrew Murray. Knjiga se prevodi postepeno, tako da će jednom sedmično biti dodavano po jedno novo poglavlje.


 

Predgovor

Od svih obećanja povezanih sa zapovešću 'OSTANITE U MENI' nema nijednog uzvišenijeg i nijednog koji brže izazove priznanje, 'Ne da sam već dostigao, ili sam već postao savršen,' kao ovo: 'Ako ostanete u meni, tražite šta god hoćete, i biće vam dato.' Sila sa Bogom je najuzvišenije dostignuće života koji potpuno obitava u Hristu.

Od svih osobina HRISTOLIKOG života nijedna nije veća ili slavnija od spodobnosti Hristu u poslu u kojem je On sada uključen bez prestanka u Očevoj prisutnosti – koji je Njegova preovladavajuća zastupnička služba. Što više ostajemo u Njemu i rastemo u Njegovo obličje, sve više će Njegov sveštenički život silno raditi u nama, i sve više će naš život postajati ono što je Njegov, život koji uvek moli i zadobija za ljude.

'Ti si nas načinio kraljevima i sveštenicima Bogu.' I kod kralja i kod sveštenika glavna stvar je sila, uticaj, blagoslov. Kod kralja ta sila se spušta prema dole; kod sveštenika, sila se diže prema gore, uspešno zastupajući pred Bogom. Kod našeg blagoslovenog Sveštenika-Kralja, Isusa Hrista, kraljevska sila osnovana je na svešteničkoj sili – 'On je u stanju da potpuno spase, zato što On uvek živi da čini zastupanja.' Ni kod nas, Njegovih sveštenika i kraljeva, to nije drugačije: Crkva bi trebala upravo u zastupanju da nađe i poseduje svoju najveću silu, da se svaki član Crkve dokaže kao potomak Izrailjev, koji je kao princ imao silu sa Bogom i sa ljudima, i nadvladao je.

Ova knjiga je napisana pod dubokim utiskom da se mesto i sila molitve u životu hrišćanina vrlo malo razume. Siguran sam da dokle god gledamo na molitvu prvenstveno kao na sredstvo održavanja našeg ličnog hrišćanskog života, nećemo u potpunosti shvatiti njenu pravu svrhu. Ali kada naučimo da je cenimo kao najuzvišeniji deo posla koji nam je poveren, kao koren i snagu svakog drugog posla, tada ćemo videti da ne postoji ništa što bismo trebali više da učimo i praktikujemo nego veštinu ispravnog moljenja. U progresivnom učenju našega Gospoda o molitvi i u divnim obećanjima koja je On dao poslednje noći na zemlji (Jovan 14:16), a tiču se posla koji treba da radimo u Njegovo Ime i plodova koje treba da donosimo, jedna stvar je jasna: samo kada se Crkva posveti svetoj službi zastupanja može očekivati da Hristova sila bude manifestovana. Moja je molitva da Bog iskoristi ovu malu knjigu da ukaže nekome od Njegove dece na divno mesto sile i uticaja koje On čeka da oni zauzmu, na šta i umorni svet takođe čeka.

U vezi sa tim postoji još jedna istina koja mi se divno razjasnila dok sam proučavao Isusova učenja o molitvi. To je ova: Otac čeka da čuje svaku molitvu vere, da nam da šta god želimo i šta god ištemo u Isusovo ime. Mi smo toliko navikli da ograničavamo predivnu ljubav i velika obećanja našeg Boga da ne možemo da pročitamo ni nijjednostavnije i najjasnije izjave našeg Gospoda bez da im dodajemo određene uslove ili da ih produhovljavamo. Ako postoji jedna stvar koju mislim da bi Crkva trebala da nauči to je da je Božija namera da molitva bude odgovorena i da ljudi još nisu srcem shvatili šta će Bog učiniti za svoje dete koje veruje da će njegova molitva biti saslušana. Bog čuje molitve; ovo je istina koja je uopšteno prihvaćena, ali je jako malo onih koji razumeju njeno značenje, ili su iskusili njenu silu. Ako ovo što sam napisao bude podstaklo čitaoca da se okrene Isusovim rečima i da prihvati sva Njegova divna obećanja jednostavno i bukvalno kako su napisana, onda je moj cilj postignut.

Samo još jedna stvar. U ovim poslednjim godinama, hiljade njih su našli neizrecivi blagoslov u učenju kako je u potpunosti Hrist naš život i kako On preuzima inicijativu da bude i učini u nama sve što nam je potrebno. Ne znam da li smo naučili da primenimo ovu istinu u našem molitvenom životu. Mnogi se žale da nemaju silu da se mole sa verom, da mole efektivne molitve koje mnogo postižu. Poruka koju želim da im prenesem je da blagosloveni Isus čeka, čezne, da ih nauči tome. Hristos je naš život: u nebu On zauvek živi da se moli; Njegov život u nama je život neprekidne molitve, ako ćemo se za to pouzdati u Njega. Hristos nas uči da se molimo ne samo primerom, uputstvom, zapovestima, obećanjima, nego otkrivajući nam SAMOG SEBE, večno živećeg Zastupnika, kao naš Život. Kada verujemo ovo, idemo Njemu i ostajemo u Njemu i radi našeg molitvenog života, tada naši strahovi da nismo u stanju da se molimo ispravno nestaju, i mi ćemo se radosno i pobedonosno pouzdati u našeg Gospoda da nas uči moliti se, da On sâm bude život i sila našoj molitvi.

Neka Bog otvori naše oči da vidimo šta je ta sveta služba zastupanja za koju smo izdvojeni, mi kao Njegovo carsko sveštenstvo. Neka nam On podari veliko i snažno srce da verujemo kakav silan uticaj naše molitve mogu imati. I neka svi naši strahovi da nećemo moći da ispunimo naš poziv nestanu dok gledamo na Isusa koji uvek živi da se moli, živi u nama da se moli i koji je jemac našeg molitvenog života.


ANDREW MURRAY

WELLINGTON, 28th October 1895


 

# Naslov članka Autor
1 Gospode, nauči nas da se molimo Andrew Murray
2 U duhu i istini Andrew Murray
3 Moli se svome Ocu koji je u tajnosti Andrew Murray
4 Ovako se molite Andrew Murray
5 Molite i daće vam se Andrew Murray
6 Koliko više? Andrew Murray
7 Koliko više Duha Svetoga? Andrew Murray
8 Zbog njegove nametljivosti Andrew Murray
9 Molite se Gospodaru žetve Andrew Murray
10 Šta hoćeš? Andrew Murray
11 Verujte da ste primili Andrew Murray
12 Imajte veru u Boga Andrew Murray
13 Molitva i post Andrew Murray
14 Kada ste na molitvi, praštajte Andrew Murray
15 Ako se dvoje slože Andrew Murray
16 Brzo, mada dugom istrajnošću Andrew Murray
17 Znam da me uvek slušaš Andrew Murray
18 Čija je ovo slika? Andrew Murray
19 Idem Ocu Andrew Murray
20 Da Otac bude proslavljen Andrew Murray
21 Ako ostanete u meni Andrew Murray
22 Moje Reči u vama Andrew Murray
23 Rađajte rod, da bi Otac dao ono što tažite Andrew Murray
24 U moje ime Andrew Murray
25 U taj dan Andrew Murray
26 Ja sam se molio za tebe Andrew Murray
27 Oče, hoću Andrew Murray
28 Oče, ne moja volja Andrew Murray
29 Po Njegovoj volji Andrew Murray
30 Sveto sveštenstvo Andrew Murray
31 Molite se bez prestanka Andrew Murray

Biblijski stih

"Neće živeti čovek o samom hlebu, nego o svakoj Reči Božijoj"

(Luka 4:4)